Source: (2006) Washington, DC: Prison Fellowship International. Restorative Justice Online.

Et viktig straffutmålingsprinsipp er likebehandling. Straffbare handlinger måles opp mot hverandre, og skal i utgangspunktet gi ensartede reaksjoner. Som eksempel skal uprovosert vold som resulterer i en legemsskade i utgangspunktet ende med fra 60 dagers ubetinget fengsel og strengere, avhengig av skadens omfang. Viktige unntak finnes fra prinsippet om likebehandling. Et av disse gjelder ungdom. Dette følger blant annet av straffelovens § 55 hvoretter det heter; for straffbare handlinger, forøvd før det fylte 18de år, kan fengselsstraff etter § 17 første ledd bokstav b ikke anvendes,(bestemmelsen setter grense for straff over 20 års ubetinget fengsel) og straffen kan innen samme straffart nedsettes under det lavmål som er bestemt for handlingen, og, når forholdene tilsier det, til en mildere straffart.


Read Full Article