Back to RJ Archive

Barne of ungdomskriminalitet.

Strandjord, Kaia
June 4, 2015

Source: (2006) Washington, DC: Prison Fellowship International. Restorative Justice Online.

Et viktig straffutmålingsprinsipp er likebehandling. Straffbare handlinger måles opp mot hverandre, og skal i utgangspunktet gi ensartede reaksjoner. Som eksempel skal uprovosert vold som resulterer i en legemsskade i utgangspunktet ende med fra 60 dagers ubetinget fengsel og strengere, avhengig av skadens omfang. Viktige unntak finnes fra prinsippet om likebehandling. Et av disse gjelder ungdom. Dette følger blant annet av straffelovens § 55 hvoretter det heter; for straffbare handlinger, forøvd før det fylte 18de år, kan fengselsstraff etter § 17 første ledd bokstav b ikke anvendes,(bestemmelsen setter grense for straff over 20 års ubetinget fengsel) og straffen kan innen samme straffart nedsettes under det lavmål som er bestemt for handlingen, og, når forholdene tilsier det, til en mildere straffart.

Tags:

Abstract
Support the cause

We've Been Restoring Justice for More Than 40 Years

Your donation helps Prison Fellowship International repair the harm caused by crime by emphasizing accountability, forgiveness, and making amends for prisoners and those affected by their actions. When victims, offenders, and community members meet to decide how to do that, the results are transformational.

Donate Now